Vrijwaringsclausule

Ondergetekende, deelnemer aan dit evenement, verklaart:

A. VEILIGHEIDSCLAUSULE

Dat hij/zij zich bewust is van het feit dat deelname aan genoemd evenement zowel voor hem/haar als voor derden, inclusief bezoekers, publiek, pitstraatbemanning etc., alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden, risico’s voor schade/letselschade/zaakschade en gevolgschade daaronder begrepen, inhoudt.

De deelnemer neemt deze risico’s nadrukkelijk voor zijn/haar rekening. De organisatie Niels RTC, de locatie, en/of hun respectievelijke bestuursleden, officials, instructeurs en medewerkers, aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die de deelnemer in verband met dit evenement lijdt, toebrengt, veroorzaakt of doet ontstaan, tenzij die schade is te wijten aan opzet of grove schuld. De deelnemer verklaart dat hij/zij noch Niels RTC, de locatie, en/of hun respectievelijke bestuursleden, officials en medewerkers, noch de hierboven genoemde rechtspersonen en personen, aansprakelijk zal stellen of houden voor enige door hem/haar geleden schade, materieel of immaterieel, letselschade daaronder begrepen.

B. REGLEMENTEN

De deelnemer verklaart zeker te weten dat de eigenaar van de auto waarmee wordt deelgenomen akkoord is met deelname van de auto aan dit evenement en zich bewust is van alle risico’s die hieruit kunnen voortvloeien.

C. AANSPRAKELIJKHEID

De deelnemer/-ster en of passagiers aan bovengenoemde evenement doet mee voor eigen verantwoordelijkheid. Hij/zij draagt zelf de civiel- en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor alle door hem/haar of door en aan zijn/haar  (huur)auto veroorzaakte schades (persoonlijke letsel schade aan derden en/of passagiers inbegrepen).

Voor zover de organisatie aansprakelijk gesteld wordt voor schade van welke aard dan ook, zal de organisatie deze schade zonder gerechtelijke tussenkomst onmiddellijk verhalen op de deelnemer die deze schade veroorzaakt heeft.

Onder deze vrijwaring vallen alle handelingen en gebeurtenissen op het terrein van de locatie.

Ondertekenen

Scroll naar boven